Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

NÁZORY UČITELIEK NA LOGOPEDICKÚ STAROSTLIVOSŤ O DETI V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH.

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Author(s): Lipnická, Milena
 • Source:
  Specialni Pedagogika. 2016, Vol. 26 Issue 3, p78-89. 12p.
 • Additional Information
  • Alternate Title:
   The Views of Teachers on Logopedic Care for Children in Nursery Schools.
  • Abstract:
   The article describes the legal framework and statistical data on personnel provision and the views of pre-school teachers in the field of logopedic care for children at nursery schools. The findings presented are based on a contents analysis of legislative and statistical documents produced by the Ministry of Education of the Slovak Republic and the answers of a selected sample of nursery-school teachers to a questionnaire. The data comes from a research project on the state of prevention of impaired communicational abilities in children in pre-primary education, which also used other methods of educational research (content analysis of records in pedagogic diagnosis and teaching plans, and pedagogic diagnosis of the pronunciation of 4-5-year-old children in nursery schools). The research findings presented may be of use for improving the conception of prevention of impaired communication abilities in children and the expert interventions of school speech therapists and special pedagogues in nursery schools. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Anotace: Príspevok prezentuje legislatívne ustanovenia a štatistické údaje o personálnom zabezpečení aj názory učiteliek preprimárneho vzdelávania v oblasti logopedickej starostlivosti o deti v materských školách. Uvádzané zistenia vzišli z obsahovej analýzy legislatívnych a štatistických dokumentov Ministerstva školstva Slovenskej republiky aj odpovedí vybranej vzorky učiteliek materských škôl v dotazníku. Uvádzané údaje pochádzajú z výskumu stavu prevencie narušenej komunikačnej schopnosti detí v preprimárnom vzdelávaní, v ktorom boli uplatnené aj ďalšie metódy pedagogického výskumu (obsahová analýza záznamových hárkov pre pedagogické diagnostikovanie aj plánov výchovno-vzdelávacích činností učiteliek a pedagogické diagnostikovanie výslovnosti 4-6-ročných detí v materských školách). Prezentované výskumné zistenia môžu byť užitočné pre zlepšenie koncepcie prevencie narušenej komunikačnej schopnosti u detí aj odborných intervencií školských logopédov a špeciálnych pedagógov v materských školách. [ABSTRACT FROM AUTHOR]
  • Abstract:
   Copyright of Specialni Pedagogika is the property of Charles University Prague, Faculty of Education and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)