Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

[Seasonal distribution of patient hospitalization due to asthma exacerbation in 7 geographic areas in China].

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
  • Additional Information
    • Source:
      Publisher: Zhonghua yi xue hui; Zhongguo yi xue ke xue yuan Liu xing bing xue wei sheng wu xue yan jiu suo Country of Publication: China NLM ID: 8208604 Publication Model: Print Cited Medium: Print ISSN: 0254-6450 (Print) Linking ISSN: 02546450 NLM ISO Abbreviation: Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi Subsets: MEDLINE